Privātuma politika

1. Pārziņa identitāte un kontaktinformācija:

Identitāte: Biedrība “Latvijas Basketbola Savienība” (LBS), reģistrācijas Nr. 40008025619, juridiskā
adrese Ieriķu iela 3, Rīga, LV-1084, tālrunis +371 67292087; elektroniskā pasta adrese: lbs@lbs.lv;
tīmekļa vietnes adrese www.basket.lv.
Kontaktinformācija: saziņai lūgums rakstīt uz elektroniskā pasta adresi: lbs@lbs.lv.

2. LBS apstrādes nolūki, kam paredzēti personas dati un datu veidi:

Atkarībā no sadarbības personas datu veidi var atšķirties. Vispārīgi LBS apstrādā šādus personas
datus šādiem nolūkiem: vārds, uzvārds, dzimšanas dati, kontaktinformācija (tālruņa nr., dzīvesvietas
pilsēta, e-pasta adrese), cita informācija kuru Jūs vēlaties sniegt un kuru Jūs pats/i esat iesniedzis/usi
LBS, lai nodrošinātu savu tiesisko interešu nodrošināšanu, ciktāl tās saistītas ar LBS īstenotajām
aktivitātēm (t.sk. motivācija, pieredzes izklāsts, iesniedzot pieteikumu u.tml.).
LBS apstrādā personas datus tikai konkrētiem un nepieciešamiem mērķiem, balstoties uz noteiktiem
tiesiskiem pamatiem, t.sk. LBS leģitīmām interesēm, piemēram: kvalitātes kontrolei, viedokļa
noskaidrošanai; personu pieteikto jautājumu risināšanai; pakalpojumu sniegšanai un līguma izpildes
nodrošināšanai, līguma slēgšanai/grozīšanai, LBS un trešo personu (sadarbības partneru)
piedāvājumu vadībai; LBS organizatoriskās pārvaldības nodrošināšanai (t.sk lietvedībai, pakalpojumu
pārvaldībai, sabiedrisko attiecību realizācijai, grāmatvedības/finanšu pārvaldībai), pasākumu
organizēšanai (dalībnieku reģistrācijai, lai nodrošinātu pasākumu dalībniekiem iespēju piedalīties
pasākumos, tai skaitā, izmantojot dalībnieka e-pasta adresi, sazinātos ar dalībnieku par pasākuma
norisi, nosūtītu piekļuves informāciju pasākumam). Jūsu foto un video attēlu apstrādes tiesiskais
pamats ir sabiedrības intereses, LBS nodrošinot valsts budžeta līdzekļu izlietojuma pārredzamību un
statūtos noteiktu mērķi popularizēt basketbolu, veicot notikumu un pasākumu atspoguļošanu. Ja
persona nevēlas, lai viņa/as fotoattēls un informācija par dalību pasākumā tiek izmantota šim
nolūkam, Pasākuma dalībniekam ir tiesības pret to iebilst, savus iebildumus sūtot LBS uz e-pasta
adresi: lbs@lbs.lv.

3. Personas datu apstrāde, aizsardzība un glabāšana

Jūsu personas datu aizsardzībai LBS izmanto dažādus tehniskus un organizatoriskus drošības
pasākumus. Jūsu personas datus uzglabā droši, un tie ir pieejami ierobežotam cilvēku skaitam, tikai
LBS pilnvarotām personām. LBS rīcībā esošie personas dati ir uzskatāmi par ierobežotas pieejamības
informāciju un trešajām personām izpaužami tikai tiesību aktos vai noslēgtajos līgumos noteiktajos
gadījumos, kārtībā un apmērā.
Personas datus glabājam tikai tik ilgi, cik nepieciešams konkrētam mērķim, lai izpildītu saistības un
ievērotu tiesiskās datu apstrādes prasības. Visa informācija, lai izpildītu uz LBS attiecināmu juridisku
pienākumu, tiek glabāta tik ilgi, cik nepieciešamas personas datu apstrādes nolūka sasniegšanai
atbilstoši piemērojamajiem normatīvajiem aktiem.
Pasākumu videoierakstu un publicitātes attēlu pieejamībai nav noteikts laika ierobežojums.

4. Noslēguma jautājums

LBS ir tiesīga veikt izmaiņas vai papildinājumus šajā Privātuma politikā, publicējot Privātuma politikas
aktuālo versiju tīmekļa vietnē.